Slovenčina English Deutsch

Etický kódex

1. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ETICKÉ SPRÁVANIE, ZÁSADY FIREMNEJ KULTÚRY

Tento etický kódex je platný v plnom rozsahu pre všetkých zamestnancov spoločnosti MAS Services, s. r. o. počas, aj mimo pracovnej doby v rámci pracovno-právneho pomeru. Etický kódex vymedzuje a upravuje vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami a formuluje princípy vystupovania, jednania a správania sa zamestnancov. Etický kódex slúži ako dodatočný materiál, ktorý bližšie definuje a vysvetľuje interné procesy a priebeh chodu spoločnosti a jej zamestnancov. Slúži ako dodatočný materiál k Zákonníku práce a Občianskemu zákonníku, ktoré sú pre spoločnosť prioritnými dokumentami upravujúce činnosti podnikateľských subjektov, tak ako aj MAS Services.

1.1. PRÁVNY RÁMEC A SPRÁVANIE ZAMESTNANCOV

Dodržovanie právnych predpisov patrí k prioritným zásadám spoločnosti MAS Services. Všetci jej zamestnanci sú povinní jednať v súlade s právnym rámcom a dbať a to, aby nedohádzalo k jeho porušovaniu. Toto zahŕňa dodržiavanie zákonov a predpisov, interných smerníc, vyhlášok a náplne tohto etického kódexu. V prípade, ak sú súčasťou alebo svedkom takéhoto správania alebo jednania, sú povinný túto skutočnosť oznámiť v zmysle nariadení Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zamestnanci sú si vedomí, že v prípade porušenia vyššie uvedeného budú vyvodené disciplinárne následky vyplývajúce z pracovnej zmluvy, a v prípade závažnejšieho prečinu môžu byť finančne pokutovaný a/alebo väzobne stíhaný.

Každý zamestnanec spoločnosti MAS Services sa správa čestne, priebežne sa vzdeláva, zdokonaľuje a riadi sa platnými zákonmi, predpismi a normami. Zároveň každý zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a preto koná lojálne a tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.

V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.

1.2. ZODPOVEDNOSŤ ZA DOBRÉ MENO SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa aktívne podieľa na šírení Etického kódexu medzi svojich zamestnancov a dbá na jeho praktické uplatňovanie. Členovia spoločnosti by sa mali najmä v súkromnom živote zdržať prejavov, zdieľania informácií a obsahov, nepravdivých informácií, a všetkého ostatného, čo by mohlo poškodiť dobré meno spoločnosti. Spoločnosť neakceptuje neadekvátne správanie, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno spoločnosti vo vzťahu k zainteresovaným stranám.

Nie je dovolené bez výslovného súhlasu vedenia MAS Services zverejňovať žiadne neverejné informácie, najmä informácie označené ako interné, dôverné alebo tajné, čo znamená, že zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti ako aj počas, tak aj po skončení pracovného pomeru.

V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia hmotného alebo nehmotného majetku spoločnosti (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže MAS Services vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá jej takýmto konaním vznikla.

1.3. INTEGRITA A VZÁJOMNÁ AKCEPTÁCIA

Zamestnanci vytvárajú na pracovisku príjemnú atmosféru svojim vystupovaním a správaním bez rozdielu na vek, rasu, národnosť, pohlavie, či kultúrne zvyky a náboženské vyznanie. Počas pracovnej doby, bezprostredne pred ňou a po nej, sa na pracovisku netoleruje násilie, vyhrážky, zastrašovanie, zosmiešňovanie alebo akékoľvek slovné alebo fyzické napadnutia.

Zamestnanci sa správajú tak, aby svojim vystupovaním nepôsobili nadradene a neúctivo voči svojim spolupracovníkom, naopak sa snažia o vytváranie jednotného kolektívu, v ktorom je každý zamestnanec dôležitým členom a rovnocenným participantom.

Vzájomne sa rešpektujú a podporujú v plnení pracovných úloh a zadaní, ktoré vykonávajú jednotlivo alebo skupinovo. Spoločne vytvárajú prostredie, v ktorom sa každý z nich vie naplno realizovať a odprezentovať svoj názor alebo pripomienky k danej problematike. Všetky vzniknuté nejasnosti a problémy zamestnanci jasne a jednoznačne odkomunikujú s cieľom čo najrýchlejšieho a najhladnejšieho vyriešenia.

V spoločnosti sa dodržuje aj smernica európskeho parlamentu a rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, tzv. gender smernica, ktorou spoločnosť nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami z pohľadu zaobchádzania, odmeňovania a výkonu práce, postupu v zamestnaní alebo obdobnej prípravy na výkon zamestnania.

1.4. VZŤAHY SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

Spoločnosť MAS Services v rámci svojej pôsobnosti vstupuje do interakcie s rôznymi skupinami osôb alebo firiem, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú jej pôsobenie a ktoré, na druhú stranu, priamo či nepriamo ovplyvňuje svojim pôsobením. Medzi najčastejšie skupinami, s ktorými spoločnosť prichádza do interakcie, a s ktorými vzťahy upravuje aj tento Etický kódex, sú:

  • vzťahy s uchádzačmi – každého potenciálneho zamestnanca si ceníme a správame sa k nemu tak, ako k ostatným. Nerobíme rozdiely v prístupe a snažíme sa naplno vyhovieť ich požiadavkám. Každý zamestnanec či už osobne alebo počas telefonický rozhovoru alebo prostredníctvom emailovej komunikácie nepoužíva vulgárne alebo nespisovné slová, vyjadruje sa profesijne a neposkytuje klientom zavádzajúce alebo klamlivé informácie.
  • vzťahy s partnermi – spoločnosť sa k svojim partnerom správa s rešpektom, komunikuje otvorene, jedná spravodlivo, zdvorilo a férovo. Zamestnanci v rámci komunikácie s partnermi vystupujú tak, aby nijakým spôsobom neponižovali dobré meno spoločnosti a konajú a prijímajú také rozhodnutia, ktoré vedú k zveľaďovaniu spoločnosti vo všetkých smeroch.
  • vzťahy s konkurenciou – nakoľko podnikateľská činnosť spoločnosti je orientovaná na odvetvie, ktoré je široko rozvetvené, vstupuje do konkurenčného prostredia. Zamestnanci spoločnosti nijakým spôsobom nekonajú a nevystupujú tak, aby znižovali úroveň a pohoršovali dobré meno iných, konkurenčných firiem. Voči konkurencii vystupujeme férovo a v prípade interakcie jednáme otvorene a priateľsky. Akékoľvek nepravdivé a úmyselné povyšovanie sa nad konkurenciu odsudzujeme a neakceptujeme. Ak sa uchádzač alebo zamestnanec rozhodne zmeniť konkurenčnú firmu za našu, je to čisto len jeho rozhodnutie a nijakým spôsobom sme ho ako spoločnosť nenútili a nepresviedčali k tomuto rozhodnutiu. Naše jednanie je priamočiare a čestné a preto sa v takýchto prípadoch nemusíme báť, že sme nejednali korektne alebo v súlade s týmto Etickým kódexom.
  • vzťahy k životnému prostrediu – ako spoločnosť sme si plne vedomý zodpovednosti voči životnému prostrediu a prebiehajúcej klimatickej krízy. Náš biznis sa nemôže rovnať produkcii a emisiám veľkým korporátom, ale aj malými krokmi sa aj my snažíme prispieť k zlepšeniu a zníženiu dopadu spoločnosti na životné prostredie. Zamestnanci spoločnosti šetria prírodu a jej zdroje napríklad aj tým, že takmer všetky potrebné dokumenty, ktoré nie je potrebné archivovať fyzicky, zbytočne netlačí do tejto formy. V prípade, že je nutné potrebné dokumenty držať v printovej forme, spoločnosť používa recyklovaný kancelársky papier, ktorý je ekologickejšou voľbou. Taktiež počas letného obdobia spoločnosť zbytočne neplytvá elektrickou energiou v kancelárskych priestoroch a používa energicky nenáročné kancelárske vybavenie.
  • interné medzi zamestnanecké vzťahy – zamestnanci sa na pracovisku ale aj mimo neho snažia o vytváranie príjemnej atmosféry, v ktorej sa každý cíti príjemne a spokojne. Kolegovia sa medzi sebou vzájomne rešpektujú a v rámci výkonu zamestnania si pomáhajú v plnení rôznych úlohách a povinnostiach. Spoločnosť dbá nato, aby medzi zamestnancami prevládala dobrá spolupráca a aby sa medzi nimi budovali dobré a silné vzťahy. Pravidelne preto uskutočňuje rôzne teambuildingy a porady, pri ktorých dáva možnosť realizovať sa každému zamestnancovi a podporuje stretávanie sa aj mimo pracovného času s dôvodu budovania lepších intrafiremných vzťahov.

1.5. KONFLIKT ZÁUJMOV, ÚPLATKY A DARY

Táto časť etického kódexu je veľmi dôležitá. Niektoré jej časti už boli spomenuté, avšak tu ich prízvukujeme opäť. Od zamestnancov sa vyžaduje lojálne, transparentné a akceptovateľné jednanie a vystupovanie.

Zamestnanci spoločnosti MAS Services nesmú prijímať ani poskytovať úplatky v rôznej forme, ani úmyselne vstupovať do situácií, ktoré by mohli k takejto situácií viesť. Zamestnanci sú povinný každú možnú formu korupcie ktorej sú svedkom, bezodkladne nahlásiť svojmu priamemu nadriadenému.

Každý zamestnanec je taktiež povinný predchádzať konfliktu záujmov. Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti MAS Services pre vlastné podnikateľské činnosti, alebo pre podnikanie zamestnancových známostí. Spoločnosť sa vyhýba takémuto správaniu, avšak v prípade jeho vyskytnutia, je nutná vyvodiť adekvátne následky a postupovať v súlade s príslušnými internými predpismi, zákonmi a vyhláškami.

1.6. ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Spoločnosť MAS Services zaobchádza s osobnými údajmi v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti sprostredkovateľa, spoločnosti MAS Services, a práva dotknutej osoby sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených v hlavnom menu na stránke MAS Services.

Zamestnanci spoločnosti sú obozretní a pracujú s maximálnou opatrnosťou v poskytovaní informácií, ktoré by mohli byť v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

1.7. FINÁLNE USTANOVENIA

Tento Etický kódex je majetkom spoločnosti MAS Services, s. r. o. a je platný od 17. augusta 2016 odkedy spoločnosť začala svoju podnikateľskú činnosť. Všetky informácie uvedené v tomto kódexe sú korektné a spoločnosťou uplatňované. Každý zamestnanec spoločnosti je pred uzavretím pracovnej zmluvy povinný si Etický kódex podrobne preštudovať a následne v prípade stotožnenia s informáciami v ňom uvedených, podpísať formulár Súhlas zamestnanca o akceptovaní Etického kódexu.